JSer对象 get(sub)
描述:
获取JSer对象中的指定下标位置上的元素,并将其单独封装成一个新的JSer返回.
参数:
参数 类型 说明
sub  int 元素在JSer对象中的下标位置.下标位置从0开始. 如果下标位置越界,则返回一个空的不含任何DOM元素的JSer对象.
返回:
JSer  指定下标位置上的元素封装成的JSer对象.
示例:
html代码:
<input id="in1" type="text" />
<input id="in2" type="text" />
<input id="in3" type="text" />
JS代码:
JSer("input").get(1).css("color","red");//下标位置从0开始, 1是第2个元素.
结果:
<input id="in1" type="text" />
<input id="in2" type="text" style="color:red" />
<input id="in3" type="text" />
请参考:
JSer.first(), JSer.last()